דניאל צוקר מילורגר


דניאל צוקר מילורגר
ראש תחום שוק מקומי במנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד ראש הממשלה