היתר לרכב בטחון (היתר 102 ) והיתר לנהיגה באופנוע להגשת עזרה ראשונה (היתר 117 )

מצ"ב לעיונכם הוראת נוהל 15/1 י"ז אב התשע"ה מתאריך 20.2.23 
מתן היתר לנהיגה ברכב ביטחון מסוג אמבולנס – (היתר 102 )
והיתר לנהיגה באופנוע להגשת עזרה ראשונה – (היתר 117 )

עד לאחרונה, מי שביקש לקבל היתר לנהיגה באמבולנס, ולאחר שעמד בתנאים שנקבעו בהוראת תקנה 190( 2 )לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 קיבל הפניה לביצוע קורס עיוני במגן דוד אדום.
רק לאחר שסיים את הקורס העיוני ועבר מבחן נהיגה מעשי, קיבל היתר ברישיון נהיגה (היתר 102 ) רשאי לנהוג ברכב ביטחון מסוג אמבולנס.


בשנים האחרונות התקיימו דיונים בין משרד התחבורה ובין משרד הבריאות, במטרה להסדיר את הליך מתן ההיתר.
יוער, כי הקורס העיוני כולל חלק של לימוד ההיבטים הרפואיים – מקצועיים, וכן חלק של הכשרה תעבורתית.
נוהל מתוקן זה מפרט את ההנחיות הקשורות במתן היתר לנהיגה באמבולנס, וכן היתר לנהיגת אופנוע להגשת עזרה ראשונה.
תחולת הוראת נוהל זה מיום פרסומה, והיא מבטלת כל נוהל קודם בעניין זה, ובכלל זה את הנוהל מיום י"ז באב התשע"ה.
כל מקום שנוהל זה אינו עולה בקנה אחד עם פקודת התעבורה ותקנותיה, יגברו הפקודה והתקנות.


להורדת הנוסח המלא והבסיס החוקי לנוהל הקליקו כאן


היתר לרכב בטחון  imageהיתר לרכב בטחון  image